امور کنسولی

فرم های گذرنامه

روند صدور گذرنامه الکترونیک 

متقاضیان محترم برای درخواست گذرنامه می بایست ابتدا به سامانه میخک مراجعه نموده و پس از تکمیل فایل های مرتبط و دریافت کد رهگیری از سامانه مذکور، همراه با مدارک ذیل و واریز هزینه ، اقدام نمایند.

توجه: هزینه صدور گذرنامه می بایست فقط از طریق سیستم بانکی به حساب سفارت ( شماره  52771112515 در بانک SEB) واریز و اصل رسید (Kvitto) بانکی تحویل گردد.   

شماره ی فرم عنوان فرم
101 درخواست صدور گذرنامه
102 اقرار نامه بقا بر تابعیت ایران
103 درخواست نامه تغییر محل اقامت
104 درخواست نامه تغییر محل اقامت و اجازه خروج ویژه مشمولین نظام وظیفه
105 درخواست گذرنامه مفقوده
106 درخواست گذرنامه مخدوشه
107 موافقت نامه خروج همسر و فرزند
108 اجازه نامه پدر برای صدور گذرنامه فرزند
109 درخواستنامه رسیدگی به خروج غیرمجاز
110 پرسشنامه اجازه خروج عابرین غیرمجاز
111 گزارش خروج غیرمجاز
112 درخواست نامه صدور برگ عبور