امور کنسولی

ارزشیابی مدارک تحصیلی

طی اعلام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، منبعد ارزیابی دانشگاههای خارج از کشور براساس معیارهای موسسه های Shanghai, Times ,Qs  صورت می پذیرد. در صورت نیاز به اطلاع از فهرست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت می توانید به سامانه اینترنتی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مراجعه نمائید.

سامانه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت

دانش آموختگان عزیز پس از [تأیید مدارک دانشجوئی] خود در بخش کنسولی سفارت، باید این مدارک را شخصا یا توسط وکیل خود برای ارزشیابی به [وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری] یا [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] در ایران ارائه نمایند.

ارسال مدارک از طریق سفارت ممکن نیست.

نظر به اینکه برابر با اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی منوط به ارائه گواهی رسمی شروع دوره تحصیلی (تاریخ دقیق به روز - ماه - سال) از دانشگاه محل تحصیل می باشد. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می گردد هنگام دریافت مدارک فارغ التحصیلی ملاحظه فوق را در نظر قرار دهند.

» مدارک لازم برای ارزشیابی مدارک گروه پزشکی

» مدارک لازم برای ارزشیابی مدارک گروه علوم و فن آوری