امور کنسولی

معرفی کنسولی

کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم جهت حمایت از اتباع خود، بر اساس مواد کنوانسیون 1965وین از جمله مواد 5، 6 و 37 و در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئد، خدمات کنسولی ذیل را به ایرانیان مقیم سوئد و لتونی و همچنین اتباع خارجی مقیم سوئد (روادید و تایید اسناد) ارائه می کند: 

- امور سجلی شامل صدور شناسنامه، تعویض شناسنامه، المثنی شناسنامه، تغییر نام و نام خانوادگی، تغییر مندرجات در شناسنامه، عکس دار کردن شناسنامه

- تنظیم انواع وکالتنامه وگواهی امضاء

- ترجمه گواهینامه، صدورگواهی تجرد، صدورگواهی عدم سوء پیشینه و صدور کارت ملی

- ثبت ازدواج، طلاق و فوت

- امور گذرنامه شامل صدور گذرنامه، صدور برگ عبور، درج مهر خروج مشمولین و مهر خروج دانشجویی

- امور اجتماعی شامل امور ایرانیان زندانی، در راه ماندگان، امور مربوط به اختلافات خانوادگی و بازرگانی و ...

- امور تابعیت شامل تحصیل تابعیت ایران، ترک تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت ایران و ...

- امور تحصیلی شامل تشکیل پرونده دانشجویی، تائید مدارک تحصیلی و گواهی های دانشجویی و دانش آموزی.

- امور نظام وظیفه شامل درخواست معافیت، کفالت، تعویض کارت های نظام وظیفه ومعافیت

- صدور انواع روادید (گردشگری، زیارتی، ورود و....)

- تایید اسناد صادر شده در سوئد شامل: اسناد درمانی، اسناد تجاری، اسناد تحصیلی و ...

- تایید اسناد صادر شده در ایران