امور کنسولی

نصب امین موقت

اعمال حسبی: اموری است که در آن اختلاف و نزاعی وجود ندارد ولی در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد مانند تعیین قیم، تعیین امین و تعیین سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

 

نصب امین موقت

لفظ امین، از نظر لغوی به معنای امانتدار، درستکار و معتمد می باشد.

به شخصی که از طرف دادگاه و یا دیگر مراجع صلاحیت دار برای حفظ و اداره اموال و بمنظور جلوگیری از تضییع و حیف و میل حقوق قانونی شخص محتاج به امین، بصورت موقت تعیین می گردد، امین موقت گفته می شود.

 

توضیح بعضی از اصطلاحات حقوقی:

صغیر: کسی که نابالغ بوده و به سن بلوغ و رشد نرسیده باشد مانند کودک

(سن بلوغ برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می باشد.)

رشد: کسی که توانایی اداره اموال خود را بطور عقلانی داشته باشد.

غیر رشید: کسی که علیرغم اینکه به بلوغ و رشد جسمی رسیده است ولی توانایی اداره اموالش را ندارد.

مجنون: کسی که قوه درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست.

 محجور: شخصی که حق انجام دادن اعمال حقوقی مانند بستن قرارداد را نداشته باشد مانند کسانی که بعلت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی نمی توانند به راحتی و آزادانه در امور خود دخالت نموده و اعمال حقوقی خود را انجام دهند.

 

موارد نصب امین موقت:

1. ایرانی غایب مفقودالاثر در سوئد که برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد.

( غایب مفقود الاثر یا مفقود الخبر، به شخصی گفته می شود که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته باد و خبر و اثری از حیات یا ممات او معلوم نباشد)

2- ایرانی سالخورده یا بیمار و ناتوانی از اداره تمام و یا قسمتی از اموال خود عاجز شده باشد.

3- فرزند صغیر غایب مفقود الاثر

4-برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ماترک متوفی به جنین تعلق گیرد، مشروط به اینکه جنین، ولی یا وصی نداشته باشد.

5-برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

6-مواظبت از ترکه متوفی

7-در صورت خیانت وصی نسبت به اموال محجور

8-هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه ی غیبت یا حبس و یا هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور مربوطه معین نکرده باشد.

9-طفلی که ولی خاص دارد ولی در دسترس نمی باشد و یا زندان باشد.

(پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی آنان را ولی خاص طفل نامیده می شود.)

10- ولی قهری طفل لیاقت اداره اموال طفل را نداشته باشد و یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد.

11- ولی قهری طفل به واسطه سالخوردگی یا بیماری یا امثال آن، قادر به اداره کردن اموال طفل نباشد.

 

اشخاص ذیل برای انتصاب به سمت امین، نسبت به سایرین دارای اولویت می باشند:

1- وراث غایب با دادن تضمین

2. مادر جنین

3. خویشاوندان نسبی و سببی جنین

4-شخصی که در زمان غیبت غایب، عملا متصدی امور او باشد

5-در مورد غیر جنین، پدر و جد پدری و مادر و اولاد و زن و شوهر وی به ترتیب مذکور بر دیگران مقدم هستند.

 

مدارک مورد نیاز:

1-تکمیل درخواست کتبی توسط متقاضی با درج نشانی و تلفن محل سکونت و کار در سود و نشانی و تلفن بستگان در ایران.

2- اصل شناسنامه و کارت ملی فرد محتاج به امین موقت

3- اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی سمت امین

4-اصل فهرست و سیاهه دقیق اموال شخص محتاج به امین موقت

5.پرداخت هزینه خدمات کنسولی

 

توجه مهم:

در صورت نیاز به مراجعه حضوری، ضروری است از طریق سامانه نوبت دهی، اقدام به تعیین وقت نموده و سپس همراه با مدارک لازم به سفارت مراجعه نمایید. توجه داشته باشید سامانه نوبت دهی با سیستم ios سازگار نبوده و صرفا با سیستم اندروید و ویندوز قابل دسترسی می‌باشد.