امور کنسولی

تایید مدارک صادر شده در ایران

کلیه مدارکی که در ایران صادر شده باشد لازم است پس از ترجمه رسمی آنها، به تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده و سپس جهت تایید نهایی، به سفارت ارائه گردد.

تحویل مدارک :

  1. از طریق پست به آدرس :  

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

18106 Lidingö

  1. حضور در سفارت: دوشنبه تا چهارشنبه (بجزتعطیلات رسمی) از ساعت 08:00 الی 12:00