امور کنسولی

ترجمه شناسنامه

ترجمه شناسنامه

مدارک لازم جهت ترجمه شناسنامه:
1- درخواستنامه کتبی ترجمه شاسنامه
2- اصل شناسنامه و یکسری کپی از آن
3- تصویر گذرنامه ایرانی و سوئدی
4- ترجمه صفحه اول شناسنامه ، واریز مبلغ 130 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

5- ترجمه همه صفحات شناسنامه (3 صفحه )، واریز مبلغ 240 کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارسال رسید (Kvitto)

 
لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید


Islamiska Republiken Irans Ambassad
Box 6031
18106  LIDINGÖ

✔ شماره تماس بخش شناسنامه  0728652376 روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 عصر