امور کنسولی

انتقال دانشجو به ایران

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور می توانند مطابق روند زیر درخواست انتقال به یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی، غیر دولتی، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاداسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور را بنمایند:

الف - ارسال مدارک زیر به بخش کنسولی برای تایید: 

1- اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده به زبان انگلیسی که توسط دانشگاه مهر شده باشد

2- اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده

3- یک پاکت برای برگشت مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد

ب - ارسال مدارک زیر به اداره کل امور دانشجویان در ایران:

1- درخواستنامه تکمیل شده [411] برای انتقال دانشجو

2- اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده به زبان انگلیسی که توسط دانشگاه مهر شده باشد (باید به تایید بخش کنسولی رسیده باشد)

3- اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده (باید به تایید بخش کنسولی رسیده باشد)

تصویر مدارک بالا باید از طریق پست الکترونیکی daneshjou@ msrt.ir  برای اداره کل امور دانشجویان ارسال شود.

4- تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره 100) - یک برگ

 توجه:  مدارک ناقص، بدون هر اقدامی به آدرس متقاضی عودت داده خواهد شد

ج- روند بررسی درخواست و انتقال

1- اداره کل امور دانشجویان داخل حداکثر دو ماه پس از تاریخ دریافت درخواستنامه و مدارک کامل نتیجه بررسی را اعلام میکند.

2.1- در صورت موافقت با یکی از موسسه های علمی پیشنهاد شده در درخواستنامه [411]، حکم انتقال دانشجو توسط رئیس شورای انتقال برای درخواست کننده و موسسه مقصد صادر می شود.

3.1- در صورت عدم موافقت با موسسه های مورد تقاضای داوطلب، اداره کل امور دانشجویان داخل حداکثر پنج موسسه را که با شرایط دانشجو انطباق بیشتری دارند انتخاب و پس از تائید شورای انتقال به درخواست کننده پیشنهاد می کند.

3.2- متقاضی با انتخاب یکی از موسسات پیشنهاد شده، آمادگی خود را برای انتقال اعلام می نماید.

3.3- حکم انتقال توسط رئیس شورا برای متقاضی و موسسه مقصد صادر می شود.

تبصره 1: ثبت نام متقاضی در اولین نیمسال تحصیلی پس از صدور حکم انتقال لازم الاجرا است.

تبصره 2: موسسه با توجه به مفاد تبصره ماده 8 آئین نامه انتقال پس از ثبت نام از متقاضی مراتب را به اداره کل امور دانشجویان داخل اطلاع خواهد داد.

- [متن اطلاعیه وزارت امور خارجه]

برای کسب اطلاع بیشتر لطفا به سامانه اداره کل امور دانشجویان مراجعه نمایید