امور کنسولی

درخواست برگشت وجه

در صورتی که در مقابل ارائه خدمات کنسولی، مبلغی اضافی پرداخت نموده اید درخواستنامه برگشت وجه خدمات کنسولی انجام نشده را تکمیل نموده و به همراه اصل رسید پرداخت خود به کارشناس مربوطه کنسولی جهت دستور اقدام مقتضی تحویل نمایید. بدیهی است پس از بررسی موضوع توسط بخش حسابداری، وجه اضافی، به حساب اعلام شده، برگشت داده خواهد شد.

لازم به ذکر است متقاضیان روادید (ویزا)، در صورت انصراف از تقاضا و یا رد درخواست آنان، مبلغ واریز شده، برگشت داده نخواهد شد.