پیوندهای فرهنگی در سوئد

پیوندهای مفید فرهنگی سوئد

وزارت فرهنگ سوئد

                                                                                                      

وزارت اموزش و پرورش و تحقیقات سوئد

                                                                                                                  

دیدار از سوئد

                                                                                                 

موزه تاریخ سوئد

                                                                          

موزه کشتی واسا

                                                                     

موزه دریایی سوئد

                                                                             

موزه Skansen

                                                           

موزه نوردیک

                                                                    

دانشگاه لوند

                                                      

دانشگاه کارولینسکا

                                                              

دانشگاه استکهلم

                                                     

دانشگاه صنعتی KTH

                                                                       

دانشگاه صنعتی چالمرز

                                                                                    

دانشکده اقتصاد استکهلم