ارتباط با بخش فرهنگی سفارت

تماس با بخش فرهنگی سفارت


تلفن:......................................... 86363670 0046
فکس:....................................... 86363613 0046
ایمیل:........................................  cultural@iran.se
نشانی پستی سفارت:
Islamiska Republiken Irans Ambassad
Box 6031 18106 Lidingö